Khi cài đặt xong tài khoản Gmail trên Outlook thường hay báo sai mật khẩu do chưa bật tính năng này, do đó thường hay lỗi cần phải bật tình năng này bạn vào link sau.
https://myaccount.google.com/lesssecureapps?pli=1

0977.177.219
0943.080.982